[Huntengo.com - ÁSZF -2021.]
Huntengo.comÁltalános Szerződési FeltételekJelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a HUNTENGO NET Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) szerződéses jogviszonyban álló partnerei (továbbiakban: Vadásztársaság) és a Szolgáltató által a https://huntengo.com weboldalon  / mobil alkalmazáson (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Vadász, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A weboldalon / mobil alkalmazáson keresztül a Vadász / Felhasználó által leadott elektronikus szolgáltatás-megrendeléssel a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Vadász / Felhasználó és a Vadásztársaság között.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon / mobil alkalmazáson keresztül történik. A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal / mobil alkalmazás működésével, szolgáltatás-nyújtási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre áll a Szolgáltató.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://huntengo.com) és aldomainjein / mobil alkalmazásain létrejött jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://huntengo.com/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: HUNTENGO NET Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):
6000 Kecskemét, Nyíri út 38/A.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@huntengo.com
Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:
03-09-134024
Adószáma:
28752985203
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kecskeméti Törvényszék
Telefonszáma:
+36305883881
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely-szolgáltatás

Amazon.com Inc

410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 United States

PHONE:

1-206-266-1000

WEBSITE:

www.amazon.com

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALMAK:

2.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen Szabályzat 2021. március 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

2.3.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (kivéve jelen ÁSZF), elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2.4. Vadásztársaság: A Vadásztársaság egy gyűjtőfogalom, az a jogi személy, aki Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll, és amelytől Felhasználó / Vadász igénybe tudja venni a szolgáltatást.

2.5. Együttműködési megállapodás: A Szolgáltató és a Vadásztársaság között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését.

2.6. Közvetítő szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató.

2.7. A Szolgáltató jogosult az Együttműködési megállapodás megkötését megtagadni, ha a Vadásztársaságnak díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Vadásztársaság súlyos szerződésszegése miatt került sor.

2.8. Vadász: Az a Felhasználó, aki a Vadásztársasággal elektronikus szerződést köt, aki igénybe veszi Vadásztársaságtól a Szolgáltató által közvetített szolgáltatást, a vadászatot.

2.9. Felhasználó: A Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatást igénybe vevő valamennyi Felhasználó.3. REGISZTRÁCIÓ/A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

3.1.    Felhasználó/Vadásztársaság a szolgáltatás-igénybevétel/ megrendelés/ előfizetése / vadászatra jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A szolgáltatás-igénybevétel/ megrendelés/ előfizetése / vadászatra jelentkezése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó/Vadásztársaság más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2.    A Szolgáltatót a Felhasználó/Vadásztársaság által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.3.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó/Vadásztársaság a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.    A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.2.    A weboldalon / mobil alkalmazásban Szolgáltató/Vadásztársaság részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását. 

4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató/Vadásztársaság teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4.    Amennyiben a Szolgáltató/Vadásztársaság minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal / mobil alkalmazás felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a rendelést téves áron visszaigazolni és a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat szolgáltatás-igénybevételi szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5.    A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő. 

5. FELELŐSSÉG

5.1. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.2. Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató kizárja felelősségét:

•      a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,

•      a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

•      a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

•      egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

•      a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

5.3. A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online felületen tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, az így keletkezett károkkal, továbbá a weboldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

5.4. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó vagy Vadásztársaság által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

5.5. A Szolgáltató nem avatkozik bele a weboldal használói (Felhasználó és Vadásztársaság) között felmerült jogvitákba. Bármilyen vita kialakulásakor a weboldal Felhasználói és Vadásztársaságai mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől (a Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Vadásztársaság között felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet).

5.6. A szolgáltatás nyújtása Vadászat, hirdetés esetén a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók és Vadásztársaságok külön megállapodásának megfelelően zajlik le. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget a Vadásztársaság által nyújtott bármely szolgáltatásért, pl. a vadászat eredményességéért, a trófea kikészítéséért és azok szállításáért.

5.7. Jelen felelősségi szabályok mind a Vadásztársasággal, mind pedig Felhasználóval szemben hatályosak.

5.8. Szolgáltató a Szolgáltatás 99.5%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette Felhasználót és Vadásztársaságot a weboldalon.

5.9. A Vadásztársaság megbízásából a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni továbbá az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt ezért a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5.10. Jogszabályban meghatározott kivételekkel a weboldalon, illetve a Szolgáltató egyéb felületein a Vadásztársaság által elhelyezett tartalmak jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a Vadásztársaságot terheli a felelősség.

5.11. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

5.12. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

5.12. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

5.13. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Vadásztársaság/Felhasználó feladata.

5.14. A Felhasználó/ Vadásztársaság tudomásul veszi, hogy a Felhasználók által a Honlapon megadott e-mail-címekre nem jogosult reklám-, vagy egyéb, a Szolgáltató üzleti érdekeit vagy jó hírnevét sértő üzeneteket küldeni. A Szolgáltató üzleti érdekeit sérti különösen minden olyan üzenet, amely az e-mail cím nyilvánosságra hozatalának céljától eltér. Amennyiben ezt mégis megteszi és a Szolgáltató által, számára akár elektronikus levélben is küldött figyelmeztetés ellenére tovább folytatja, azt a Felek szerződésszegésnek tekintik, és a Felhasználó/ Vadásztársaság kötbért köteles a Szolgáltatónak fizetni. A kötbér összege 100.000 Ft. A Szolgáltató jogosult az ilyen üzeneteket saját rendszerében rögzíteni és azt a jogsértés bizonyítására felhasználni.

6. Az elektronikus szerződéskötés lépései (általános szabályok Vadásztársaság és Felhasználó esetén is)

6.1. A Felhasználó/ Vadásztársaság a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus előfizetői űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.

6.2. Felhasználó/ Vadásztársaság a szolgáltatás előfizetése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.

6.3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/ Vadásztársaság a igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

6.4. Felhasználó/ Vadásztársaság e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó előfizetésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz/ Vadásztársasághoz nem érkezik meg, Felhasználó/ Vadásztársaság az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz/ Vadásztársasághoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/ Vadásztársaság rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.5. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó/ Vadásztársaság az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta.

6.6. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó/ Vadásztársaság részére.

6.7. A Felhasználó/ Vadásztársaság tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó/ Vadásztársaság köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

6.8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó/ Vadásztársaság részére - a rendelkezésre állási idő figyelembevételével - folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó/ Vadásztársaság a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

6.9. A szolgáltatások aktiválásához, a díjhoz kötött szolgáltatások esetén, a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Vadásztársaság részére elérhető.

7. Vadásztársaság regisztráció folyamata

7.1. Vadásztársaság a 6. pont szerint regisztrál, előfizet a Vadásztársaság és a kapcsolattartó személyes adatai megadásával.

7.2. Szolgáltató felveszi a Vadásztársasággal a kapcsolatot, egyeztetnek a felek a terület feltérképezésről és annak költségeiről.

7.3. Szolgáltató elküldi a Vadásztársaság részére a teljes feltérképezési díjról a díjbekérőt, illetve a Szolgáltató és a Vadásztársaság közötti egyedi szerződést.

7.4. Amennyiben Vadásztársaság a szerződést aláírva visszaküldi, valamint átutalja a díjbekérőn szereplő összeget, Szolgáltató számlát állít ki.

7.5. Egyeztetett időpontban elvégzi Szolgáltató a vadászterület feltérképezését.

7.6. Üzembe helyezi Szolgáltató a rendszert, majd betanít 1-2 Vadásztársasághoz tartozó személyt annak használatára. Ezután válik a tagság Vadásztársaság számára elérhetővé és használhatóvá.

8. A Szolgáltatás díjai

8.1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása jelen ÁSZF-ben található:

•      Feltérképezési díj (1x fizetendő): 500 euro 5000 hektárig, 5000 hektár felett 100 euro/1000 hektár.

•      Éves tagdíj: legfeljebb 100 euro/hónap, március 1-től március 1-ig. Tört évben időarányosan fizetendő, az első egész hónaptól kezdődően.


Területméret (nettó)(hektár) Havi díj tört év esetén(euro) Éves díj(euro)
1 – 1999 10 120
2000 – 2999 20 240
3000 – 3999 30 360
4000 – 4999 40 480
5000 – 5999 50 600
6000 – 6999 60 720
7000 – 7999 70 840
8000 – 8999 80 960
9000 – 9999 90 1080
10000 ha-tól 100 1200

•      Vadászat közvetítési díj: A Huntengo rendszeren keresztül értékesített vadászat végösszegének 8%-a


8.2. Felhasználó / Vadász részére ingyenes a szolgáltatás használata. 

8.3. A díjakat a Vadásztársaság kizárólag a Szolgáltató által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres utalásos fizetési visszajelzés után 24 órán belül aktiválódik.

8.4. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) a Vadásztársaságok előzetes értesítése mellett módosítani.

8.5. A Vadásztársaság által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza (pl. azért mert Vadásztársaság meggondolta magát és törli a Vadászatot, regisztrációt), kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

10. hirdetések, vadászatok szabályai

10.1. Egy Vadásztársaság egyszerre maximum 10 aktív hirdetéssel rendelkezhet.


10.1. A hirdetés kizárólag valós vadászati lehetőség lehet.


10.2. Vadászathirdetés feladásának menete: A Vadásztársaság kitölti a weboldalon található hirdetés feladási formulát azt elküldve a Szolgáltatóhoz beérkezik, aki 2 munkanapon belül a tartalmát ellenőrzi majd visszaigazolja a Vadásztársasának. Amennyiben a hirdetés megfelelő publikálásra kerül. Amennyiben módosításra szorul a folyamat ismétlődik.


10.3. Vadászati hirdetés ára: A regisztrált Vadásztársaságok számára ingyenes.


10.4. Hirdetésben rögzített szolgáltatás megvásárlásával a Vadásztársaság és a Felhasználó /Vadász között jön létre az elektronikus szerződés.


10.5. A vadászat helyszínén a Vadásztársaság fogadja a Vadászt / Felhasználót.


10.6. Vadászat hirdetés megrendelése: 18 év feletti, érvényes vadászati engedéllyel vagy vadászjeggyel és lőfegyvertartási igazolvánnyal rendelkező, a Huntengo-n regisztrált személy teheti meg.


10.7. Vadászat lemondás esetén a vadászat megkezdése előtt


•      60-75 nappal 90% (vadászat teljes összegének)

•      45-59 nappal 80%

•      30-44 nappal 50%

•      0-29 nappal 0%


visszatérítendő a Vadász / Felhasználó számára.


10.8. Eredménytelen vadászat és sebzés esetén a Vadásztársaság díjszabása a mérvadó.


10.9. Szolgáltató közvetíti, és nem szervezi a vadászatot. A vadászat szervezője mindig az aktuális Vadásztársaság.


10.10. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vadászat eredményességéért, a trófea kikészítéséért és azok szállításáért.


10.11. A Huntengo-n keresztül történt közvetítések ára biztosítást nem tartalmaz.


10.12. Közvetítői jutalék: Sikeresen értékesített vadászat hirdetés végösszegének 8%-a


10.13. A vadászat eredményét a Vadásztársaság köteles a Szolgáltató felé a Vadász / Felhasználó által aláírt dokumentummal igazolni, mely alapját képezi a háromoldalú elszámolásnak.11. Szolgáltatás megtagadása

11.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást abban az esetben megtagadhatja, ha az technikai okokból nem teljesíthető, vagy a jelen ÁSZF bármely pontját sérti. A már közzétett és az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző Hirdetések/Vadászatok megjelenését a Szolgáltató felfüggeszti.

11.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Vadásztársaság olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

11.3. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti a Vadásztársaságot a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.12. A SZOLGÁLTATÁSOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

12.1.    A megrendelések/vadászatra jelentkezések feldolgozása folyamatosan történik. A jelentkezéseket a Vadásztársaság dolgozza fel a megrendelés/igény leadását követően.

12.2.    Általános teljesítési határidő a megadott Vadászat időpontjában történik.

13. FELMONDÁS JOGA - ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

13.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

13.2.    A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

13.3.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

13.4.    Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Vadásztársaságot a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

14. SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

Vadásztársaság hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Vadásztársaság, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

Kellékszavatosság 

14.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

Felhasználó a Vadásztársaság hibás teljesítése esetén a Vadásztársasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

14.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

14.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

14.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Felhasználó a Vadásztársasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

14.5.    Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Vadásztársaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

15. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

15.1.    Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

15.2.    A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

15.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vadásztársaságot terhelik (Ptk. 6:166. §).

15.4.    A Vadásztársaság a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

15.5.    A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

15.6.    Ha a Vadásztársaság a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

15.7.    A Vadásztársaság a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

15.8.    A Vadásztársaságnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

16.VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1.    Szolgáltató/Vadásztársaság kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

16.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

16.3.    Amennyiben Szolgáltató/Vadásztársaság a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató /Vadásztársaság egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

16.4.    Szolgáltató/Vadásztársaság és Felhasználó/Vadász vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

16.5.    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató/Vadásztársaság viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

16.6.    Szolgáltató/Vadásztársaság a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

16.7.    Szolgáltató/Vadásztársaság – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

16.8.    Szolgáltató/Vadásztársaság megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

17.PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

17.1.    Szolgáltató/Vadásztársaság célja, hogy valamennyi megrendelést/előfizetést/szolgáltatás igénybevételt megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

17.2.    Szolgáltató/Vadásztársaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

17.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató/Vadásztársaság 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

17.4.    Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

17.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 
17.6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.huBács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.huBékés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.huBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.huBudapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huCsongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.huFejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.huGyőr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.huHajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.huHeves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék F

ax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.huJász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.huKomárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.huNógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.huPest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.huSomogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046       

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.huSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.huTolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.huVas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.huVeszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.huZala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

17.7.    A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató/Vadásztársaság kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

17.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

17.9.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

17.10.    Szolgáltatót/Vadásztársaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

17.11.    Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
•    az eljáró bíróságot;
•    a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
•    az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
•    azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
•    a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

18. SZERZŐI JOGOK

18.1.    Miután a Huntengo.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Huntengo.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

18.2.    A Huntengo.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

18.3.   A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

18.4.    Tilos a Huntengo.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Huntengo.com weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

18.5.    A Huntengo.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

18.6.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

19. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://huntengo.com/adatvedelem

Kecskemét, 2021. március 23.

20